Suur-Savon Sähkö Oy: Kasvun askeleiden ja tulevaisuuden rakentamisen vuosi

Vuonna 2021 Suur-Savon Sähkö -konserni jatkoi energian huoltovarmuuden kehittämistä, hiilineutraalin energiantuotannon investointeja, sekä kasvoi kilpaillussa sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnassa. Konsernin liikevaihto oli 272,0 milj. euroa (154,9 milj. euroa 2020) ja nousi edellisvuodesta 75,6 %. Liikevaihto kasvoi Loiste Sähkönmyynti Oy:n yrityskaupan myötä.

Konsernin taloudellinen tulos oli kaksijakoinen. Sähkön tuotanto sekä lämpöliiketoiminta pääsivät budjetoitua selkeästi parempaan taloudelliseen tulokseen. Sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan tulosta painoivat kesäisen Aatu-myrskyn aiheuttamat noin kolmen miljoonan euron ennakoimattomat kustannukset. Aatu-myrskyn, joka oli vuoden 2010 jälkeen pahin myrsky jakelualueellamme, vaikutukset jäivät kuitenkin myrskyn laajuuteen suhteutettuna vähäisiksi. Säävarmemman sähköverkon rakentamisen tulokset näkyvät toimitusvarmuuden paranemisessa.

Sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnassa oli merkittävä kahden yhtiön, Loiste Sähkönmyynnin ja Lumme Energia Oy:n, integraatioprojekti, joka kesti vuoden loppuun saakka. Loppuvuonna ennennäkemättömästi noussut sähkön tukkumarkkinahinta yhdessä normaalia kylmemmän säätilan kanssa aiheuttivat merkittävät tappiot sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnassa. Poikkeuksellista sähkömarkkinatilannetta kuvaa se, että viimeisen kolmen vuoden ajalta veroton keskihinta sähköpörssissä on ollut 4,8 snt/kWh, kun joulukuun keskiarvohinta sähkön hankinnalle oli noin nelinkertainen, eli 19,3 snt/kWh. Tappioiden syyt olivat kertaluontoisia, ja tukkusähkömarkkinoiden rauhoituttua vuoden 2022 alkupuolella vähittäismyyntiliiketoiminnan taloudelliset näkymät ovat olennaisesti kulunutta vuotta paremmat.

Suur-Savon Sähkö osti 1.4.2021 Loiste Sähkönmyynnin, joka yhdessä Lumme Energian kanssa fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi 31.12.2021. Lumme Energia -nimellä jatkava vähittäismyyntiyhtiö on yli 300 000 käyttöpaikallaan Suomen neljänneksi suurin sähkön vähittäismyyntiyhtiö. Yhtiön kokoluokka mahdollistaa suuruuden ekonomian liiketoiminnan tehokkuudessa sekä kehityskyvyssä.

Järvi-Suomen Energia Oy jatkoi vuonna 2020 alkanutta taajamien ulkopuolisten sähköverkkojen rakentamista säävarmemmaksi. Verkostojen uusimisen yhteydessä konsernille rakentuu myös toiminta-alueelle ainutkertainen valokuidun runkoverkko. Tämä runkoverkko tulee toimimaan jatkossa nykyistäkin vahvemmin sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan digitalisaatiokehityksen perustana.

Vuoden 2021 lopussa Suur-Savon Sähkö perusti uuden tytäryhtiön, Evision Oy:n. Yhtiön liiketoimintaidea perustuu drone-, liidokki- ja satelliittiteknologian avulla kerätyn kuva-aineiston tehokkaaseen käsittelyyn sähkön ilmajohtoverkkojen ennakoivan kunnossapidon sekä viankorjauksen tehostamiseksi. Kuvan käsittelyssä hyödynnetään hahmontunnistusta sekä koneoppivaa algoritmia. Yhtiö käynnistää liiketoimintansa keväällä 2022.

Vakaata osingonmaksua

Suur-Savon Sähkön hallitus esittää, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 100,00 euroa/osake, yhteensä 7 532 400,00 euroa. Vuodelta 2020 yhtiö jakoi osinkoa 100 euroa/osake, yhteensä 7 532 400,00 euroa.

Konsernin tunnusluvut  2021 2020 2019
Liikevaihto, miljoonaa euroa 272 154,9 154,2
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, miljoonaa euroa -30,1 12,2 18,7
Investoinnit, miljoonaa euroa 104,2 85,5 64,7
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) -4,6 2,5 4,2
Omavaraisuusaste % 16,7 26,6 30,3
Henkilöstö keskimäärin 114 98 92

Panostuksia päästöttömään sähkön- ja lämmöntuotantoon

Konsernin lämpöliiketoiminnassa oli savukaasulauhdutinten investointien vuosi. Konsernin tytäryhtiö Kerienergia Oy ja Joutsan Lämpö Oy, josta konserni omistaa hieman yli kymmenen prosenttia, ottivat vuoden aikana käyttöön hukkalämpöä kaukolämmöntuotannossa hyödyntävät savukaasulauhduttimet. Investoinneissa toteutuu sekä talouden että ympäristösuojelun tavoitteet.

Sähkön tuotannossa hiilidioksidineutraalin sähkön osuus konsernin sähköntuotantosalkussa saavutti 88 prosentin rajan kuluneena vuonna. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennetty määrätietoisesti, ja konsernin sähkön ja lämmön tuotannon investoinnit ovat jo vuodesta 2008 lähtien suuntautuneet pelkästään hiilineutraaliin energian tuotantoon. Vuoden 2021 lopussa konserni lähti mukaan Lestijärven tuulivoimahankkeeseen. Hanke on Suomen suurin tuulivoimahanke, ja sen käynnistäessä tuotantonsa vuonna 2025, konsernin sähkön tuotannosta kolmannes on tuulivoimaa, kolmannes ydinvoimaa, ja kolmannes on vesivoimaa sekä puulla tuotettua sähköä.

Suur-Savon Sähkö -konsernin näkymät kuluvalle vuodelle ovat myönteiset

Vuoden 2022 näkymät ovat budjetoitua taloudellista tulosta selkeästi paremmat. Tammi-helmikuun tulos on toteutunut budjettia parempana. Koko vuoden ennuste tulokselle ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 25,5 M€, mikä on jatkumoa viime vuotta edeltäneiden vuosien positiiviselle tuloskehitykselle. Geopoliittiset jännitteet aiheuttavat erityistä epävarmuutta kuluvan vuoden ennusteisiin.