:VALTIONTUKI: Euroopan komissio hyväksyy 5,4 miljardin euron julkisen tuen vetyteknologialle

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen (IPCEI), jolla tuetaan vetyteknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä ensimmäistä teollista käyttöönottoa. Tämän IPCEI Hy2Tech-hankkeen on valmistellut ja siitä ovat ilmoittaneet yhdessä viisitoista jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Viro.

Jäsenmaat myöntävät enintään 5,4 miljardia euroa julkista rahoitusta, jonka odotetaan saavan liikkeelle 8,8 miljardia euroa yksityisiä investointeja. Tässä IPCEI-hankkeessa 35 yritystä, joilla on toimintaa yhdessä tai useammassa jäsenmaassa, osallistuu kaikkiaan 41 hankkeeseen. Mukana on myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager toteaa vedyn tarjoavan valtavasti potentiaalia tulevaisuutta varten. ”Vety on välttämätön osa energialähteiden monipuolistamisessa ja vihreässä siirtymässä. Tällaisiin innovatiivisiin teknologioihin investoiminen voi kuitenkin olla riskialtista yksittäiselle jäsenmaalle tai yksin toimivalle yritykselle. IPCEI-hankkeita koskevilla valtiontukisäännöillä voidaan helpottaa tilannetta. Tänään esiteltävä hanke on esimerkki aidosti kunnianhimoisesta eurooppalaisesta yhteistyöstä, jolla on tärkeä yhteinen tavoite. Se osoittaa myös, miten kilpailupolitiikka ja läpimurtoinnovaatiot voivat kulkea käsi kädessä.”

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan vetyteknologian kehitys ja käyttöönotto lisäävät työpaikkoja ja kasvua kaikkialla Euroopassa. ”Samalla edistetään ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä. Nämä teknologiat mahdollistavat energiavaltaisten teollisuudenalojen puhtaan siirtymän ja lisävät riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista. Tämän IPCEI-hankkeen myötä EU:n vedyntuotanto siirtyy tutkimuksesta tuotantoon ja EU:n teknologinen osaaminen voidaan siirtää myös kaupalliseksi johtoasemaksi. Lisäksi emme luonnollisestikaan tue vetyä vain rahoituksen kautta. EU on myös edistynyt ratkaisevasti kumppanuuksien luomisessa puhtaan vedyn allianssin kautta ja kehitämme koko EU:n kattavia sääntöjä vetymarkkinoiden mahdollistamiseksi ja infrastruktuurin luomiseksi. Tavoitteena on Euroopan asema vetyteollisuuden muutoksen johtavana alueena.

IPCEI kattaa merkittävän osan vetyteknologian arvoketjusta. Siihen kuuluu i) vedyn tuotanto, ii) polttokennot, iii) vedyn varastointi, kuljetus ja jakelu ja iv) loppukäyttäjäsovellukset erityisesti liikenteen alalla. Sen odotetaan edistävän tärkeiden teknologisten läpimurtojen kehittämistä. Näitä ovat esimerkiksi uudet erittäin tehokkaat elektrodimateriaalit, aiempaa suorituskykyisemmät polttokennot ja innovatiiviset liikenneteknologiat, joissa vetykäyttöjärjestelmät otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. IPCEI-hankkeen odotetaan luovan noin 20 000 uutta suoraa työpaikkaa.

Komission arvio

Komissio on arvioinut ehdotetun hankkeen EU:n valtiontukisääntöjen ja erityisesti Euroopan yhteistä etua koskevista tärkeistä hankkeista antamansa tiedonannon perusteella.

Jos läpimurtoinnovointi ei saa tuekseen yksityistä rahoitusta sen vuoksi, että tällaisiin hankkeisiin liittyy merkittäviä riskejä, jäsenmaat voivat paikata IPCEI-hankkeen avulla yhdessä rahoitusvajetta ja korjata näin markkinoiden toimintapuutteita. Samalla varmistetaan, että EU:n talous kokonaisuutena hyötyy investoinneista, ja rajoitetaan mahdollisia kilpailun vääristymiä.

Komissio katsoo Hy2Tech-hankkeen täyttävän komission tiedonannossa asetetut edellytykset. Komissio on todennut erityisesti seuraavaa:

  • Hankkeella edistetään yhteistä tavoitetta, sillä sen puitteissa tuetaan Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeistä strategista arvoketjua sekä EU:n keskeisten aloitteiden, kuten vihreän kehityksen ohjelman, EU:n vetystrategian ja REPowerEU-ohjelman, tavoitteita.
  • Kaikki IPCEI-hankkeeseen kuuluvat 41 osahanketta ovat hyvin kunnianhimoisia, sillä tavoitteena on kehittää markkinoilla nyt tarjolla olevia ratkaisuja pidemmälle menevää teknologiaa ja prosesseja. Osahankkeiden ansiosta voidaan merkittävästi parantaa suorituskykyä ja turvallisuutta, vähentää ympäristövaikutusta ja saada aikaan kustannustehokkuutta.
  • IPCEI-hankkeeseen sisältyy myös merkittäviä teknologisia ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Siksi tarvitaan julkista tukea, jotta yrityksille voidaan tarjota kannustimia investointien toteuttamiseen.
  • Yksittäisille yrityksille myönnettävä tuki rajoittuu siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista eikä vääristä kilpailua perusteettomasti. Komissio on varmistanut, että suunnitellut tuen enimmäismäärät ovat linjassa hankkeiden tukikelpoisten kustannusten kanssa ja vastaavat rahoitusvajetta. Lisäksi jos IPCEI-hankkeeseen kuuluvat suuret osahankkeet osoittautuvat menestyksekkäiksi ja niiden avulla saadaan aikaan lisätuottoa, yritykset palauttavat osan tuesta takaisin asianomaisille jäsenmaille (takaisinperintämekanismi).
  • Osallistuvat yritykset levittävät hankkeen tuloksia laajalti, jotta niistä voivat osallistuvien ja julkista tukea saavien yritysten ja maiden lisäksi hyötyä myös muu eurooppalaisen tiedeyhteisö ja teollisuus. Tämä tuottaa positiivisia heijastusvaikutuksia kaikkialla Euroopassa.

Tältä pohjalta komissio on päätellyt, että hanke on linjassa EU:n valtiontukisääntöjen kanssa.

Rahoitus, tuensaajat ja määrät

IPCEI-hankkeessa on mukana 41 osahanketta ja 35 yritystä. Joukossa on myös kahdeksan pientä ja keskisuurta yritystä ja startup-yritystä, jotka toimivat yhdessä tai useammassa jäsenmaassa. Nämä hankkeeseen suoraan osallistuvat tahot tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa monenlaisten suunniteltujen yhteistyömuotojen kautta sekä yli 300 ulkopuolisen kumppanin, kuten yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten, kanssa eri puolilla Eurooppaa.

Tämän IPCEI-hankkeen aikataulut vaihtelevat yksittäisten hankkeiden ja osallistuvien yritysten mukaan.

Lisätietoja yksittäisille osallistujille myönnetyn tuen määrästä on saatavilla komission päätöksen julkisesta versiosta sen jälkeen, kun komissio on sopinut jäsenmaiden ja kolmansien osapuolten kanssa mahdollisten liikesalaisuuksien poistamisesta.

Tausta

Tänään hyväksytty IPCEI-hanke on osa komission laajempia pyrkimyksiä tukea innovatiivisen ja kestävän eurooppalaisen vetyteollisuuden kehittämistä.

Komissio perusti vuonna 2018 Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden strategiafoorumin, joka on jäsenmaiden ja teollisuuden edustajista koostuva yhteinen elin. Strategiafoorumi julkaisi marraskuussa 2019 raportin, jossa määritettiin muun muassa vetyteknologiat ja -järjestelmät yhdeksi useista Euroopan keskeisistä strategisista arvoketjuista. Komissio julkaisi heinäkuussa 2020 EU:n vetystrategian, jossa asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet puhtaan vedyn tuotannolle ja käytölle. Samalla käynnistettiin eurooppalainen puhtaan vedyn allianssi, joka saattaa yhteen Euroopan vety-yhteisön (teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja viranomaiset).

Näillä aloitteilla on ollut yhdessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettujen poliittisten painopisteiden kanssa tärkeä rooli Hy2Tech-aloitteen tavoitteiden ja erityisesti ympäristökestävyyden sekä teollisuuden ja liikenteen vihreän siirtymän osalta, ja ne ovat helpottaneet teollisuuskumppanuuksien luomista.

Tämänpäiväinen päätös on ensimmäinen IPCEI-hanke, joka perustuu vuonna 2021 annettuun IPCEI-hankkeita koskevaan valtiontukitiedonantoon. Jäsenmaat voivat tiedonannossa esitetyin perustein tukea valtioiden rajat ylittäviä, EU:lle strategisesti tärkeitä hankkeita unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tiedonannolla pyritään kannustamaan jäsenmaita tukemaan erittäin innovatiivisia hankkeita, joilla on selkeä vaikutus työllisyyteen, kasvuun ja kilpailukykyyn.

IPCEI-tiedonanto täydentää muita valtiontukisääntöjä, kuten suuntaviivoja ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle yleistä ryhmäpoikkeusasetusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointipuitteita, joilla sallitaan innovatiivisten hankkeiden tukeminen ja varmistetaan samalla, että kilpailu vääristyy mahdollisimman vähän.

IPCEI-tiedonannolla tuetaan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin tehtäviä investointeja ja ensimmäistä teollista käyttöönottoa sillä edellytyksellä, että tällaista rahoitusta saavat hankkeet ovat hyvin innovatiivisia eivätkä kata massatuotantoa tai kaupallista toimintaa. Ne myös edellyttävät merkittävää sitoutumista uuden tietämyksen ja vaikutusten levittämiseen kaikkialle EU:hun. Kilpailuvaikutukset on arvioitava yksityiskohtaisesti kohtuuttomien vääristymien minimoimiseksi sisämarkkinoilla.

Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan valtiontukirekisterissä kilpailun pääosaston verkkosivustolla numeroilla SA.64625 (Itävalta), SA.64651 (Kreikka), SA.64642 (Belgia), SA.64644 (Italia), SA.64640 (Tšekki), SA.64649 (Alankomaat), SA.64633 (Tanska), SA.64626 (Puola), SA.64646 (Viro), SA.64753 (Portugali), SA.64632 (Suomi), SA.64635 (Slovakia), SA.64671 (Ranska), SA.64624 (Espanja) jaSA.64647 (Saksa) sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä State Aid Weekly e-News -tiedotteessa.